Inkoopvoorwaarden

1 – TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door derden (hierna te noemen: “de wederpartij”) aan Crew Department B.V. (hierna; CrewDept genoemd) en alle opdrachten aan en overeenkomsten met de wederpartij, waarbij CrewDept zaken koopt, huurt of in bruikleen neemt van de wederpartij, of aan de wederpartij opdracht geeft tot het (doen) verrichten van diensten, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Indien de wederpartij gebruik maakt van eigen algemene voorwaarden, binden deze CrewDept niet, tenzij CrewDept deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Eventuele  toepasselijkheid  van  voornoemde  algemene voorwaarden  laat de  toepasselijkheid  van  de Algemene Inkoopvoorwaarden van CrewDept onverlet.

1.3 CrewDept is te allen tijde bevoegd deze Algemene Inkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

 2 – AANBOD EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen van de wederpartij dienen schriftelijk te geschieden en zijn bindend, met dien verstande, dat deze van kracht blijven tot minimaal een (1) week na ontvangst door CrewDept van de betreffende aanbieding.

2.2 Alle kosten gemoeid met het opstellen van een aanbieding zijn voor rekening van de wederpartij.

2.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand door het geven van een schriftelijke opdracht door CrewDept aan de wederpartij, al dan niet naar aanleiding van een aanbieding van de wederpartij, gevolgd door de schriftelijke bevestiging van de wederpartij. In afwijking van het voorgaande is CrewDept gerechtigd om, ter harer keuze, de wederpartij een mondelinge opdracht te verstrekken.

2.4 Indien de bevestiging van de wederpartij afwijkt van de oorspronkelijke opdracht van CrewDept, komt een overeenkomst slechts tot stand nadat CrewDept zich nadrukkelijk schriftelijk met de afwijking akkoord heeft verklaard.

 3 – INFORMATIEVERPLICHTING

3.1 De wederpartij is verplicht om (i) alle door CrewDept gevraagde gegevens, inlichtingen en bescheiden en (ii) alle overige gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de beoordeling van enige aanbieding van de wederpartij, de voorbereiding van de overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, onverwijld aan CrewDept volledig en correct te verschaffen. CrewDept zal op grond hiervan de aanbieding van de wederpartij beoordelen en eventueel een overeenkomst aangaan. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst de door de wederpartij verschafte gegevens, inlichtingen en/of bescheiden niet volledig of niet correct blijken te zijn, is de wederpartij zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim en zal CrewDept gerechtigd zijn om – naar eigen keuze – de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, c.q. haar eigen verplichtingen op te schorten.

4 – LEVERING

4.1 Levering dient Delivery Duty Paid te geschieden, volgens de meest recente Incoterms® rules. De levering dient uiterlijk op de overeengekomen datum, tijdstip en plaats of binnen de overeengekomen termijn te geschieden, bij afwijking waarvan de wederpartij in verzuim zal zijn zonder dat enige nadere ingebrekestelling vereist is. De wederpartij is aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van ieder verzuim van de wederpartij.

4.2 CrewDept is niet gehouden om geleverde zaken bij ontvangst of bij ingebruikname nader te inspecteren.

4.3 Indien CrewDept zaken van de wederpartij koopt, gaat het eigendomsrecht bij levering op CrewDept over.

5 – VERGUNNINGEN, NORMEN, RICHTLIJNEN EN AANWIJZINGEN

5.1 De wederpartij staat er jegens CrewDept voor in dat de wederpartij en de door de wederpartij te leveren zaken, c.q. diensten volledig voldoen aan alle vereisten van overheidswege, c.q. overige normen en richtlijnen.

5.2 De wederpartij garandeert over alle vergunningen te beschikken welke vereist zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met CrewDept. De wederpartij zal desgevraagd onmiddellijk inzage verschaffen in bedoelde vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden terzake en/of een afschrift daarvan aan CrewDept ter beschikking stellen.

5.3 De wederpartij vrijwaart CrewDept van alle van overheidswege opgelegde boetes in verband met en alle schade die het gevolg is van het niet of niet naar behoren naleven van enig wettelijk voorschrift, enige vergunningsvoorwaarde of enig vereiste van overheidswege, c.q. overige norm of richtlijn.

5.4 De wederpartij staat er jegens CrewDept voor in dat de wederpartij en al haar personeel of andere door de wederpartij ingeschakelde opdrachtnemers te allen tijde handelt conform en haar verplichtingen nakomt uit de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Arbowet, de Arbeidstijdenwet, de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), Wet op de Identificatieplicht (WID) en branche-specifieke regelgeving en richtlijnen. De wederpartij staat er voor in dat alle belastingen en/of premies ter zake van door hun ingeschakeld personeel zijn voldaan en zij vrijwaart CrewDept voor iedere aanspraak in dit verband. CrewDept zal nimmer kunnen worden aangemerkt als de opdrachtgever of werkgever van personeel of opdrachtnemers van de wederpartij.

5.5 De wederpartij is aansprakelijk voor en vrijwaart CrewDept voor iedere boete als gevolg van iedere overtreding geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, en voornoemde boetes zullen onverwijld door CrewDept worden doorbelast aan de wederpartij.

5.6 De wederpartij is jegens CrewDept verplicht om alle redelijke aanwijzingen van CrewDept in verband met de uitvoering van de overeenkomst onverwijld op te volgen.

6 – GARANTIE, ONDERHOUD

6.1 De wederpartij staat er jegens CrewDept voor in dat de geleverde zaken, c.q. verrichte diensten, vrij zijn van gebreken en geschikt zijn voor het door CrewDept aangegeven doel en zij is jegens CrewDept aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die het gevolg mocht zijn van dergelijke gebreken. Onverminderd enig ander aan CrewDept toekomend recht, zal de wederpartij ieder gebrek aan het geleverde op eerste

verzoek van CrewDept onverwijld herstellen en zal CrewDept bevoegd zijn haar betaling op te schorten totdat herstel van het gebrek is voltooid.

6.2 De wederpartij vrijwaart CrewDept van alle aanspraken van derden die direct of indirect het gevolg mochten zijn van enig gebrek aan de geleverde zaken, c.q. verrichte diensten. Ook vrijwaart de wederpartij CrewDept tegen alle aanspraken van derden die menen enig recht met betrekking tot de geleverde zaken, c.q. verrichte diensten te hebben en de wederpartij staat er jegens CrewDept voor in, dat zij zonder enige belemmering gebruik kan maken van de geleverde zaken, c.q. verrichte diensten.

6.3 De wederpartij zal op eerste verzoek van CrewDept onderhoud plegen aan de geleverde zaken, in de mate, gedurende de termijn en tegen een vergoeding, zoals gebruikelijk in de betreffende branche.

 7 – AANSPRAKELIJKHEID

7.1 De wederpartij is bekend met en houdt in de uitvoering van de overeenkomst rekening met de branche-specifieke werkomstandigheden, zoals omstandigheden die eigen zijn aan (outdoor) festivalterreinen en grote productie locaties, en de daarmee verband houdende risico’s van diefstal, beschadiging of verlies van zaken. De wederpartij zal zich afdoende verzekeren tegen dergelijke risico’s.

7.2 De wederpartij is aansprakelijk voor diefstal, beschadiging en verlies van de geleverde zaken voorzover deze door CrewDept worden gehuurd of in bruikleen van de wederpartij worden genomen indien en zodra deze door de wederpartij aan CrewDept ter beschikking worden gesteld, waaronder schade toegebracht door bezoekers, artiesten of andere leveranciers aanwezig op een evenement van CrewDept, tenzij diefstal, beschadiging en verlies door grove schuld of opzet van CrewDept heeft plaatsgevonden.

7.3 Voor zover CrewDept op welke grond dan ook jegens de wederpartij aansprakelijk mocht zijn voor enige door de wederpartij geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de door partijen overeengekomen prestatie en, voor zover de factuurwaarde van deze prestatie hoger mocht zijn, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van CrewDept zou worden uitgekeerd. Op eerste schriftelijk verzoek van de wederpartij zal CrewDept een afschrift van de verzekeringspolis en -voorwaarden aan de wederpartij ter hand stellen.

7.4 De wederpartij is aansprakelijk voor iedere schade door welke oorzaak ook ter gelegenheid van, of in verband met, (de op- en afbouw van) het evenement waarop de overeengekomen prestatie betrekking heeft, toegebracht door medewerkers of zaken van de wederpartij aan: (i) bezoekers van het evenement, c.q. medewerkers en zaken van CrewDept, c.q. andere wederpartijen van CrewDept en (ii) de locatie (en toebehoren) van het evenement en alle zaken die zich in verband met het evenement op de locatie bevinden. De wederpartij is verplicht om terzake van bedoelde schade een deugdelijke (WA-)verzekering af te sluiten. Op eerste schriftelijke verzoek van CrewDept zal de wederpartij een afschrift van de verzekeringspolis en -voorwaarden aan CrewDept ter hand stellen.

7.5 De wederpartij zal CrewDept vrijwaren van alle aanspraken van derden terzake van schade waarvoor de wederpartij ingevolge het bovenstaande aansprakelijk is.

7.6 In verband met de aanspraken van partijen uit hoofde van de overeenkomst, dan wel andere aanspraken die verband houden met de prestatie van de wederpartij, is de administratie van CrewDept beslissend, behoudens onomstotelijk tegenbewijs door de wederpartij.

8 – UITBESTEDING, WIJZIGINGEN EN MEERWERK

8.1 Indien de wederpartij de uitvoering van de overeenkomst aan een derde uitbesteedt, blijft de wederpartij jegens CrewDept aansprakelijk voor een behoorlijke nakoming van de overeenkomst.

8.2 Wijzigingen en/of meerwerk behoeven steeds de voorafgaande schriftelijke toestemming van CrewDept.

9 – BETALING

9.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is betaling door CrewDept eerst verschuldigd binnen dertig (30) dagen nadat CrewDept een factuur van de wederpartij heeft ontvangen onder de voorwaarde dat levering en een behoorlijke nakoming door de wederpartij van haar verplichtingen heeft plaatsgevonden. Facturen kunnen worden verzonden aan crediteuren@crewdepartment.nl

10 – OVERMACHT

10.1 CrewDept is jegens de wederpartij niet tot afname van de door de wederpartij bedongen prestatie en ook voor het overige niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen, indien CrewDept het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang laat vinden als gevolg van overmacht aan de zijde van CrewDept, waaronder in ieder geval een of meerdere van de navolgende omstandigheden: arbeidsongeschiktheid van, c.q. het tekortschieten in de nakoming door de artiest(en) van zijn verplichtingen, het tekortschieten door (andere) wederpartijen van CrewDept in de nakoming van hun verplichtingen, maatregelen van overheidswege, transportmoeilijkheden, brand, staking, werkonderbreking, epidemie, sluiting van de plaats van het evenement, onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de plaats van het evenement, oproer, oorlogsomstandigheden of (dreiging van) een terroristische aanval, nationale rouw als gevolg van het overlijden van een lid van het koninklijk huis of regering, extreme weersomstandigheden en alle overige van de wil van CrewDept onafhankelijke omstandigheden.

10.2 In geval van overmacht heeft CrewDept het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, althans te ontbinden zonder dat CrewDept gehouden is tot enige vergoeding van schade of anderszins, tenzij anders overeengekomen. Indien en zover CrewDept reeds enige aanbetaling aan de wederpartij heeft verricht, zal de wederpartij deze aan CrewDept restitueren, behoudens voor zover deze vergoeding betrekking heeft op enige reeds door de wederpartij verrichte prestatie, tenzij anders is overeengekomen.

10.3 De wederpartij is uitsluitend gerechtigd om zich op overmacht aan hun zijde te beroepen, indien de wederpartij tekort schiet in de nakoming van hun verplichtingen en deze niet is te wijten aan hun schuld, noch krachtens de wet of in de in het verkeer geldende opvatting of ingevolge het onderstaande voor zijn rekening komt. Partijen verstaan uitdrukkelijk niet onder overmacht aan de zijde van de wederpartij de navolgende omstandigheden:

 • niet of niet tijdig presteren door enige toeleverancier of andere opdrachtnemer van de wederpartij;
 • personeelstekort, staking, ziekteverzuim, productiestoring en brand in het bedrijf van de wederpartij;
 • ongeschiktheid van of gebreken aan hulp- en (transport)middelen en andere zaken waarvan de wederpartij gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst;
 • gedragingen van personen waarvan de wederpartij gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst;
 • transportmoeilijkheden, verkeersbelemmeringen, stagnatie van vervoer met door de wederpartij gekozen transportmiddelen;
 • verlies of beschadiging van materiaal tijdens transport door of namens de wederpartij;
 • overheidsmaatregelen, waaronder in-, uit- en doorvoerverboden van door de wederpartij te leveren zaken;
 • niet voldoen aan vereisten van overheidswege, c.q. vergunningvereisten, overige normen en richtlijnen door de wederpartij.

10.4 Indien de wederpartij zich jegens CrewDept op enigerlei grond, terecht of onterecht, op overmacht beroept, dan heeft CrewDept het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, althans te ontbinden zonder dat CrewDept gehouden is tot enige schadevergoeding van schade of anderszins, tenzij anders overeengekomen. Indien en voor zover CrewDept reeds enige betaling aan de wederpartij heeft verricht, zal de wederpartij deze aan CrewDept restitueren, ook indien deze vergoeding betrekking heeft op enige reeds door de wederpartij verrichte prestatie, tenzij anders overeengekomen.

11 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

11.1 Voor zover als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst sprake zou zijn van enig object van auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht, is zulks verondersteld te zijn begrepen in de door partijen overeengekomen vergoeding en wordt het volledige intellectueel eigendomsrecht op en belang in door de wederpartij overgedragen aan CrewDept, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door CrewDept reeds bij voorbaat door CrewDept wordt aanvaard. Indien overdracht niet mogelijk is, verleent de wederpartij CrewDept een exclusieve eeuwigdurende licentie van voornoemde rechten en (toekomstige) exploitatiewijzen, waarvoor de vergoeding is verondersteld te zijn begrepen in de door partijen overeengekomen vergoeding. CrewDept zal naar eigen inzicht bepalen op welke wijze en in welke mate zij van voornoemde licentie gebruik zal maken.

11.2 Indien en in zoverre op de geleverde goederen en/of diensten reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten van de wederpartij rusten, zal de wederpartij CrewDept hierbij een kosteloze eeuwigdurende licentie verlenen aangaande deze rechten. De wederpartij staat ervoor in dat de geleverde goederen en/of diensten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, en vrijwaart CrewDept volledig van aanspraken van derden in dit verband.

11.3 Voor zover terzake van de in artikelen 11.1 en 11.2 bedoelde overdracht of licentiering nog de nadere medewerking van de wederpartij, c.q. nadere formaliteiten nodig zijn, verleent de wederpartij een onherroepelijke volmacht aan CrewDept om uit naam van de wederpartij eventuele akten te laten passeren die noodzakelijk zijn voor de overdracht of licentiering, waaronder maar niet beperkt tot het opmaken van een exclusieve licentie-akte, en zal de wederpartij hun medewerking verlenen op straffe van verbeurte van een direct aan CrewDept verschuldigde boete van € 10.000,- (tienduizend euro) per keer.

12 – GEHEIMHOUDING

12.1 Iedere partij is gehouden tot absolute geheimhouding met betrekking tot alle gegevens, informatie en bescheiden van vertrouwelijke aard welke zij van de andere partij heeft ontvangen.

13 – INGEBREKESTELLING

13.1 CrewDept is slechts in verzuim met de nakoming van enige verplichting jegens de wederpartij, indien zij geen gehoor geeft aan een schriftelijke ingebrekestelling door de wederpartij en voor de nakoming daarbij een redelijke termijn van tenminste veertien (14) dagen is gesteld.

14 – PARTIËLE NIETIGHEID

14.1 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene inkoopvoorwaarden niet aan.

15 – ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

15.1 Elke partij bij de overeenkomst is gerechtigd om de overeenkomst, zonder dat enige nadere ingebrekestelling vereist zal zijn, geheel of gedeeltelijk bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan haar wederpartij te ontbinden, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien:

 1. de wederpartij van enige partij bij de overeenkomst in verzuim is met de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst en het verzuim niet binnen een redelijke termijn na schriftelijke ingebrekestelling heeft hersteld;
 2. de wederpartij van enige partij bij de overeenkomst surseance van betaling aanvraagt;
 3. de wederpartij van enige partij bij de overeenkomst faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement wordt verklaard;
 4. de wederpartij van enige partij bij de overeenkomst onder curatele wordt gesteld of overlijdt;
 5. de rechtspersoon of andere rechtsvorm van enige partij bij de overeenkomst wordt ontbonden, dan wel indien de onderneming van de wederpartij van enige partij bij de overeenkomst haar activiteiten geheel of gedeeltelijk staakt of aan een derde overdraagt.

16 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

16.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen tussen partijen die verband houden met de overeenkomst zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.