Algemene gebruiksvoorwaarden UNA

1 – TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn door Crew Department V. (“CrewDept“) opgesteld en zijn van toepassing op het gebruik van UNA door de applicant (de “Applicant“). Eventuele algemene voorwaarden die door de Applicant worden gebruikt, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 CREWDEPT is te allen tijde bevoegd deze Algemene Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te

2 – GEBRUIK UNA

2.1 In verband met de veiligheid van de bezoekers en medewerkers van door CREWDEPT georganiseerde evenementen dient iedere persoon die toegang wenst te krijgen tot de evenementlocatie zich te legitimeren door middel van een

2.2 Om te kunnen controleren of deze persoon ook daadwerkelijk de persoon is die door een leverancier of derde partij aan ons is doorgegeven, dient men van te voren de benodigde persoonsgegevens in te voeren in UNA, het accreditatie systeem waarmee accreditatie kan worden aangevraagd voor CREWDEPT

3 – PERSOONSGEGEVENS

3.1 Via UNA vraagt CREWDEPT de Applicant de volgende persoonsgegevens door te geven van de personen die toegang wensen te krijgen tot de evenementlocatie:

  • volledige voor- en achternaam (zoals weergeven in geldig legitimatiebewijs)

3.2 Voor personen die in backstage- en servicegebieden werken of leveren, vraagt CREWDEPT om de Applicant ook de volgende aanvullende persoonsgegevens door te geven:

    • geboortedatum
    • geboorteplaats
    • nationaliteit

3.3 Voor meer informatie over de wijze waarop CREWDEPT omgaat met persoonsgegevens verwijst CREWDEPT naar haar Privacy

3.4 De Applicant draagt zorg voor een toereikende informatievoorziening richting haar eigen personeel met betrekking tot het gebruik van UNA door Applicant en de verwerking van persoonsgegevens door

4 INVOERING PERSOONSGEGEVENS

4.1 Uitsluitend de Applicant is verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste en volledige gegevens van personen in

4.2 De Applicant garandeert dat enkel de persoonsgegevens van personen waarvan noodzakelijk is dat zij toegang krijgen tot de evenementlocatie, worden ingevoerd in

5 – AANSPRAKELIJKHEID

5.1 De Applicant is aansprakelijk voor iedere schade aan de zijde van CREWDEPT als gevolg van het niet naleven van enige bepaling uit deze Algemene

5.2 De Applicant vrijwaart CREWDEPT hierbij voor alle aanspraken van derden die het gevolg zijn van het niet naleven van de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de

6 – PARTIËLE NIETIGHEID

6.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet

6.2 In geval van nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling wordt in plaats van de nietige of vernietigbare bepaling een bepaling met gelijke strekking gelezen die geldig is en die de nietige of vernietigde bepaling zo dicht mogelijk

7 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

7.1 Uitsluitend Nederlands recht is van

Eventuele geschillen tussen CREWDEPT en de Applicant zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de rechter te Amsterdam.